10 nov 2016

HMS & Internkontroll / HSE & Internal control

Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i sameiets regi.

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg.

Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Styret sender årlig ut et egenkontrollskjema som skal besvares og returneres, jamfør Husordensregler for Thonbygget, punkt 9